Wat doet de leerlingenraad:

 De leerlingenraad heeft een adviserende taak en een organisatorische taak.
 De leerlingenraad bevordert de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie.
 De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van alle dingen die de leerlingenraad bedenkt en besluit.
 De directie maakt notulen van iedere vergadering en de leerlingenraad zorgt er voor dat alle leerlingen, leerkrachten en directie de informatie krijgen (mondeling).
 De leerlingenraad is betrokken bij zaken die in de school aan de gang zijn en stelt vragen en geeft advies als dat nodig is.
 
Om de 6 tot 8 weken komt de leerlingenraad bij elkaar voor een vergadering.

Reglement Leerlingenraad de Steenen Brug

Begrippenlijst:
Conciërge
            Helpende hand op school
Leerlingen   
          Alle leerlingen die bij de Steenen Brug staan ingeschreven
Personeel 
          Alle mensen op school met een aanstelling op de Steenen Brug
Leerkracht   
          Personeelsleden met een lesgevende taak op de Steenen Brug
Leerlingenraad
          Een uit en door de leerlingen verkozen groep vertegenwoordigers
Jaarvertegenwoordiger 
          Een jaarlijks verkozen leerling uit leerjaren 5 t/m 8
Ouderraad lid
Een van de leden van de ouderraad
Directeur
          De directie
Artikel 1 Betekenis
In dit leerlingenraad reglement staan alle rechten en plichten van onze leerlingenraad

Artikel 2 Procedure
Het reglement van de leerlingenraad wordt vastgesteld als 2/3 van de leden van de leerlingenraad het er mee eens zijn.

Artikel 3 Toepassing
Het reglement is van toepassing op alle leden van de leerlingenraad.

Artikel 4 Publicatie
Het reglement is in bezit van alle leden van de leerlingenraad, leerkrachten , ouderraad, conciërge en directie.  Leerlingen kunnen het reglement lezen op de website.

Artikel 5 Doelstelling
a. De leerlingenraad mag adviezen geven, meedenken en mee organiseren
b. De leerlingenraad bedenkt activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of goed zijn voor de sfeer op school.
c. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen.
d. De leerlingenraad heeft inspraak in de activiteiten van de leerlingen

Artikel 6 Taak
a. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en een organisatorische taak.
b. De leerlingenraad bevordert de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie.
c. De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van alle dingen die de leerlingenraad bedenkt en besluit.
d. De directie maakt notulen van iedere vergadering en de leerlingenraad zorgt er voor dat alle leerlingen, leerkrachten en directie de informatie krijgen (mondeling).
e. De leerlingenraad is betrokken bij zaken die in de school aan de gang zijn en stelt vragen en geeft advies als dat nodig is.
f. De leerlingenraad vergadert alleen met de directie erbij en belegt dus niet zelf vergaderingen met derden
g. Leden van de leerlingenraad voeren alleen de taken uit die afgesproken zijn, wat is afgesproken tijdens de vergadering.

Artikel 7 Bevoegdheid
a. De leerlingenraad mag over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij alle leerlingen door bijvoorbeeld een enquête te houden, mits toestemming van de directie.
b. De leerlingenraad mag advies uitbrengen over belangrijke beslissingen die in de school genomen worden.
c. De leerlingenraad kan zelfstandig dingen ondernemen om de belangen van de leerlingen te behartigen na overleg met de directie.

Artikel 8 Verkiezing
 1. Alle kinderen uit genoemde leerjaren mogen zich verkiesbaar stellen (behalve de leerlingen die al eens zitting hebben gehad in het raad.
 2. Ze maken daarbij een illustratie (een programma, film, poster etc)
 3. Deze kinderen presenteren hun plan voor de school, aan de eigen groep
 4. Ze maken daarbij een illustratie (een programma, film, poster etc)
 5. Na de presentaties krijgen alle kinderen een kiesformulier
 6. De kiesformulieren wordt daarna verwerkt door de leerkracht
 7. Leerkracht maakt afvaardiging bekend
 8. De data voor de bijeenkomsten van de leerlingenraad zijn in de jaarkalender opgenomen
 9. De leerkrachten begeleiden de verkiezing van de jaarvertegenwoordiger
 10. De directie voorziet alle leerkrachten van de middelen die voor deze verkiezing nodig zijn.
 11. Als een jaarvertegenwoordiger drie keer zonder afdoende reden afwezig is kiest de klas onder leiding van de leerkracht een nieuwe vertegenwoordiger.
Ieder jaar in september heeft De Steenen Brug de verkiezing van de leerlingenraad voor de kinderen uit de groepen 5 ,6 en 7. De afvaardiging uit groep 8 is dezelfde als het jaar daarvoor in groep 7, om kennis aan de anderen over te dragen.

Artikel 9 Samenstelling
a. De leerlingenraad bestaat uit de gekozen leerlingen, de directie, de conciërge en een lid van de ouderraad.
b. De directie zit de vergadering voor.
c. De directie is het aanspreekpunt voor leden van de leerlingenraad en de leerkrachten
d. De voorzitter begeleidt de leerlingenraad, geeft leiding aan de vergaderingen. De directie voorziet in de randvoorwaarden die nodig zijn om de leerlingenraad draaiende te houden.
e. De leden van de leerlingenraad zijn bereid om taken te doen voor de leerlingenraad

Artikel 10 Vergaderingen
a. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de ideeën van de leden geïnventariseerd, krijgen de leden uitleg over het raad en worden duidelijke afspraken gemaakt.
- Wat is een leerlingenraad?
- Wat doet het leerlingenraad?
- Hoe vergaderen we?
- Hoe vraag ik iets aan de klas?
- Hoe vertel ik iets aan de klas?
b. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het reglement besproken ( is van tevoren meegegeven aan de leden) en vastgesteld.
c. De vergaderingen mogen onder maar ook na de lestijd gehouden worden.
d. Het leerlingenraad vergadert gemiddeld eens per 6 weken. Een vergadering duurt maximaal een half uur.
e. Besluiten worden genomen als 2/3 deel van de leerlingenraad aanwezig is.
f. Als een lid van de leerlingenraad de vergadering verstoort kan de directie deze persoon tijdelijk of definitief uit de leerlingenraad verwijderen.
g. De leden van de leerlingenraad hebben altijd een pen, agenda en de map van de leerlingenraad bij zich op de vergadering.

Artikel 11 Algemeen
a. De leden van de leerlingenraad mogen niet bevoordeeld of benadeeld worden omdat ze in de leerlingenraad zitten.
b. Veranderingen in dit reglement kunnen pas plaatsvinden als 2/3 van de leerlingenraad het er met eens is. Ook leerkrachten en de voorzitter moeten het er mee eens zijn.

Artikel 12 Slotbepaling
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet en het de gang van zaken van de leerlingenraad betreft, beslist de directie in overleg met leerkrachten.