Medezeggenschap

De medezeggenschap: MR en GMR

De Medezeggenschapsraad (MR) is bij uitstek het orgaan dat wensen, ideeën en verwachtingen die bij de ouders en personeel leven, bij het bestuur bespreekbaar kan maken. Op grond van de Wet op de Medezeggenschap heeft de MR daarvoor de bevoegdheid. In het medezeggenschapsreglement staan taken en verantwoordelijkheden van de MR omschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het beoordelen van de schoolgids, het schoolplan, het algemene beleid op het gebied van onderwijs, financiën en beheer. Voorstellen van bestuur en directie worden in de MR besproken. De directeur van de school is namens het bevoegd gezag de gesprekspartner van de MR.

Personeel en ouders hebben ook een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding, het formele bevoegde gezag van De Steenen Brug. De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De taken en verantwoordelijkheden van de GMR staan beschreven in het reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Het medezeggenschapsreglement en het reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn op school aanwezig.

Taken van de GMR

De GMR toetst vanuit een constructief kritische benadering, en liefst proactief, het bovenschools beleid aan wet en regelgeving, en is gericht op samenwerking met alle betrokkenen middels heldere regels en afspraken en open communicatie. Zij wil graag - vanuit een planmatige aanpak, vakkennis, scholing en ervaring - organisatorische, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen bespreken.